Services

DBK-klassifikation

Tags: bips, CCS
Del på

Introduktion

DBK var det første bud på et sammenhængende klassifikationssystem for byggeriet i Danmark og blev udviklet i perioden 2003-2006.

DBK er et fælles system til klassificering af information om byggeri og bygninger – udviklet til Det Digitale Byggeri. DBK afløste det gamle SfB-system og forskellige brancheorienterede eller hjemmegjorte systemer. DBK er efterfølgende blevet afløst af CCS.

Klassifikation er nødvendigt for at holde styr på de mange forskellige typer information, der indgår i et byggeprojekt eller i forbindelse med bygningsdrift. DBK-klassifikationssystemet etablerer en grundlæggende informationsstruktur, en sammenhængende systematik og et fælles begrebsapparat, som sikrer en præcis kommunikation.

Samtidig identificerer det ethvert stykke information entydigt, så det er nemt at genfinde og genkende. Det er en afgørende forudsætning for at kunne digitalisere byggeriets processer - og udgør samtidig grundlaget for at udarbejde kravspecifikationer til udvikling af it-værktøjer til byggeriet.

DBK fastlægger rammer for at kunne klassificere alle dele af byggeriet i hele dets livscyklus – fra program til bortskaffelse. Systemet klassificerer altså ikke blot bygningsdele, bygninger og rum, men også aktører, processer, dokumenter, erfarings- og byggevideninformation mv.
DBK er tillige væsentligt mere komplekst end fx SfB, idet DBK anskuer en bygningsdel ud fra forskellige aspekter eller synsvinkler. Bestemt af formålet opererer DBK således med et produktaspekt (hvad objektet består af), et formaspekt (hvordan det ser ud), et funktionsaspekt (hvordan det anvendes) og et placeringsaspekt (hvordan det indbygges).

I sin grundlæggende struktur opdeler DBK byggeinformationer i fire såkaldte “domæner”:

  • Resultatdomænet (bebyggelser, bygninger, rum og bygningsdele - alt det, der bliver resultatet af byggeprocessen)
  • Procesdomænet (delprocesserne i byggeriets forskellige faser)
  • Resursedomænet (fag, entrepriser, materialer, materiel og dokumenter)
  • Egenskabsdomænet (klassificering af egenskaber).

De tre første domæner relaterer sig til hinanden efter princippet: (Bygge)Resurser indgår i (Bygge)Processer som udmøntes i Resultater. Til hvert af dem kan knyttes egenskaber ved hjælp af det fjerde domæne - egenskabsdomænet.

DBK-værktøjerne fordeler sig på 8 publikationer, en overordnet begrebsmodel og 29 klassifikationstabeller.

Vejledning

Udprintningsvejledning vedrørende alle publikationer for DBK 2006.

Alle de af bips færdiggjorte publikationer vedr. klassifikationsprojektet, DBK 2006 er tilrettelagt med modstående sider – dvs. en venstre og en højre side. Venstre siderne anvendes til eksempler, vejledningstekst, illustrationer og lignende. Men en gang imellem kan de også være blanke, hvilket kan virke meningsforstyrrende eller mangelfuldt hvis man printer ud fortløbende.
Det anbefales, for at få det rigtige layout af publikationen, at printe disse ud som duplex, dvs. med print på begge sider. Dermed vil venstre og højre sider supplere hinanden korrekt og læsevenligt.
Kan printeren ikke printe duplex, kan der printes ud fortløbende. Man skal da selv vende siderne ”ryg mod ryg” for at opnå det læsevenlige layout.
 

Baggrund

DBK 2006 blev udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation under bips.
DBK indgik som et delprojekt under indsatsområdet Det Digitale Fundament i Erhvervs- og Byggestyrelsens initiativ Det Digitale Byggeri.

Se mere om baggrund og historik på Det Digitale Byggeris hjemmeside.

Vejledning (1 element)

DBK 2006 Vejledning - Begrebsmodel, klassifikations- og referencesystem 31. jul. 2006

Publikationen udgør den overordnede vejledning til DBK (Dansk Bygge Klassifikation).
Vejledningen redegør for udviklingsarbejdets formål, forudsætninger, organisering og forløb. Vejledningen omfatter derudover beskrivelse af den overordnede begrebsmodel med de vigtigste begreber baseret på standarden ISO 12006-2.
Der er definitioner på DBK's afgrænsning og de 4 hoveddomæner, og der redegøres for anvendelse af klasifikation og referencesystem i en sammenhæng og principper for begrebsdefinitioner i Begrebskataloget. 

Klassifikationstabeller (6 elements)

DBK 2006 - Ressourcedomænet, Klassifikationstabeller for aktører og byggeinformation 31. jul. 2006

Ressourcedomænet omfatter de ressourcer der anvendes i byggeriet: Byggevarer, Byggeinformation, Materiel og Aktører.

DBK 2006 - Resultatdomænet 1, Struktur og klassifikationstabeller for bebyggelser, bygninger og rum 31. jul. 2006

Resultatdomænet 1 omfatter de resultater der skabes i byggeriet: Bebyggelser, Byginger og Brugsum.

DBK 2006 - Resultatdomænet 2, Struktur og klassifikationstabeller for bygningsdele 31. jul. 2006

Resultatdomænet 2 omfatter de resultater der skabes i byggeriet: Bygningsdele.
Der er udarbejdet vejledning og 7 klassifikationstabeller for bygningsdele. 

DBK 2006 - Procesdomænet, klassifikationstabeller for faser og processer 1. aug. 2006

Procesdomænet omfatter de processer, der anvendes i byggeriet: Byggeriets livscyklus, Byggeriets faser og Byggeriets aktiviteter.

DBK 2006 - Egenskabsdomænet, klassifikationstabel for egenskabsdata 31. jul. 2006

Procesdomænet omfatter de egenskaber, der anvendes i byggeriet: Egenskabsdata
Der er udarbejdet vejledning og klassifikationstabel for egenskaber.

DBK 2006 - Klassifikationstabeller 12. feb. 2011

DBK (Dansk Bygge Klassifikation) består af 29 klassifikationstabeller, som på nuværende tidspunkt foreligger i Excel-format.

Begrebskatalog (1 element)

DBK 2006 - Byggeriets begrebskatalog 31. jul. 2006

Byggeriets begrebskatalog omfatter mange af de begreber, der blev anvendt og defineret i forbindelse med udviklingsprojekterne Det Digitale Byggeri.

Mappingtabeller (1 element)

DBK 2006 - Mappingtabeller 31. jul. 2006

Der er udarbejdet mappingtabeller mellem SfB og DBK og mellem 20-pkt.-listen i byfornyelse og DBK.

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder