Services

A114 - Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af glasfacader og -tage

Del på

Introduktion

Denne anvisning er et værktøj, der kan benyttes som grundlag for aftaler om fordeling af projekteringsydelser og -ansvar mv. mellem byggeriets aktører ved byggerier, hvori der indgår glasfacader og -tage.

Anvisningen omhandler de informationer, der skal tilvejebringes for at man kan udarbejde et projektmateriale, som komponenterne i glasfacaderne og -tagene kan produceres efter.

Anvisningen omhandler således ikke den projekteringsindsats der har med fremstilling, transport og montage at gøre (fx projekteringen af stilladser eller materiel til at transportere og montere facadeelementer) eller som har med planlægningen af udførelsen at gøre, med mindre disse emner har betydning for udformningen af glasfacaderne og -tagene.
 

Vejledning

Anvisningen oplister mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser og -ansvar. For hvert projekt - hver byggesag - kan der vælges én eller flere modeller, som kan indgå i det fælles aftalegrundlag - ydelsesaftalen.

Modellerne spænder fra model 1, hvor rådgiveren udfører al projekteringen af det færdige bygværk til og med informationsniveau 5, til model 3, hvor rådgiveren udelukkende forestår til og med informationsniveau 3, og dermed kun udarbejdelse af projektgrundlaget.

Modellerne er udarbejdet med det formål at dække de oftest forekommende modeller for fordeling af projekteringsydelser. Der er desuden en model - model 4 - der kan modificeres alt efter behov. Der findes et ydelsesfordelingsskema herfor i anvisningen.

Del 2 i denne anvisning indeholder aftalegrundlag i form af specifikation af organisation og fordelingsmodel. Del 3 indeholder vejledning, og del 4 omfatter bilag og eksempler.

Baggrund

De tekniske løsninger, der anvendes inden for glasfacader og -tage, er under kraftig udvikling, blandt andet i form af flere funktioner og automatik, der indbygges i facadesystemerne. Kravene til for eksempel reduktion af energiforbrug bliver til stadighed skærpet, og det fordrer, at der løbende udvikles nye løsninger.

Ligeledes har det projektgrundlag, der udarbejdes for de enkelte byggesager, meget forskellig detaljeringsgrad lige fra den enkle løsning med simple forskrifter, til det meget detaljerede grundlag, der rummer alle detaljer.

Disse forhold er med til at sætte fokus på det aftalegrundlag og de grænseflader, der er mellem de enkelte aktører.

Både mangfoldigheden og den øgede kompleksitet stiller større krav til, at grænsefladerne mellem aktørerne er i orden. Hvis dette ikke er tilfældet, så giver det en større risiko for, at de endelige løsninger ikke fungerer efter hensigten og deraf afledte diskussioner om placering af ansvar.

Der er derfor behov for et fælles grundlag for fordeling af ydelserne parterne imellem.

Formålet med anvisningen er at:

 • sikre ensartet aftalegrundlag fra byggesag til byggesag uanset type og kompleksitet
 • sikre at grænseflader mellem de enkelte aktører er fuldt klarlagt
 • definere, hvem der skal levere hvilke projekteringsydelser 
 • definere hvilke informationer, der skal videregives fra en aktør til en anden aktør
 • definere almene begreber og principper
 • definere roller, processer, aktiviteter og dokumenter og deres indbyrdes sammenhænge 

Ved udarbejdelsen af anvisningen har det været hensigten, at den skal:

 • dække byggesager med almindeligt forekommende glasfacader og -tage
 • kunne bruges uafhængigt af entrepriseform og samarbejdsform
 • understøtte udarbejdelse af aftaler, så man ved henvisning til anvisningen på en let og entydig måde kan få sammenhæng mellem aftalerne hos de enkelte aktører
 • vejlede om love, bekendtgørelser og forudsætninger
 • guide brugerne igennem de overvejelser og delprocesser, der ligger i aftaleindgåelse herunder fx hvordan man kan etablere et tidligt samarbejde med leverandører
 • indeholde de nødvendige paradigmer for ydelsesaftaler
 • vise eksempler på ydelsesaftaler og typiske dokumenter
 • kunne bruges både i Danmark og udlandet, herunder af udenlandske aktører i Danmark

Anvisningen tager udgangspunkt i de informationsniveauer, der er defineret i CCS. Det består af 7 informationsniveauer, hvor 1 er det laveste og 7 er det højeste. I takt med at byggeprocessen går fra idé til færdigt bygværk, vil omfanget af informationerne og konkretiseringen af disse øges svarende til at gå fra niveau 1 til niveau 7.

Anvisning (1 element)

A114 - Fordeling af projekteringsydelser og –ansvar ved leverance og montage af glasfacader og -tage 29. jun. 2016

Anvisningen er et værktøj, der kan benyttes som grundlag for aftale om fordeling af projekteringsydelser mv. mellem rådgivere, systemleverandører og facadeentreprenører ved byggerier, hvor der indgår glasfacader og -tage.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.